ZÁPOČTY ROKOV, DÓCHODKY V EÚ

01.08.2011 16:27

01.06.10 -ZAPOCTY ROKOV, DOCHODKY V EU (Slovensko)

Keďže všetci zamestnanci majú v danom členskom štáte právo na rovnakú ochranu, týka sa to aj dôchodkového zabezpečenia v starobe a pri ovdovení. Európske právo však neupravuje predčasné odchody do dôchodku ani otázky dodatočného dôchodkového poistenia.

Občan EÚ má nárok na výplatu dôchodku, a to nielen na území SR, ale aj v prípade presťahovania sa na územie ktoréhokoľvek členského štátu EÚ bez akýchkoľvek obmedzení. Aj na občanov SR platí princíp zachovania práv aj princíp exportovateľnosti dávok.

Odo dňa vstupu Slovenska do EÚ je naša krajina viazaná nariadením rady (EHS) 1408/71 o uplatňovaní systémov sociálneho zabezpečenia na zamestnané osoby, samostatne zárobkovo činné osoby a členov ich rodín pohybujúcich sa v rámci spoločenstva, v znení neskorších predpisov, a jeho vykonávacieho predpisu Nariadenie rady (EHS) č. 574/72 ustanovujúce postup vykonávania nariadenia rady (EHS) č. 1408/71 v znení neskorších predpisov. Obe nariadenia sa nachádzajú aj na internetovej stránke http://www.employment.gov.sk/ .

Zápočty rokov a dôchodky v EÚ

Každá členská krajina Európskej únie má vlastný dôchodkový systém a treba sa oň zaujímať hneď, ako sa nám podarí získať v zahraničí pracovné miesto.

Dôchodkové systémy v rámci EÚ nie sú harmonizované, takže každá krajina vypočítava výšku dôchodku podľa vlastných zákonov, a teda aj podľa dovŕšeného dôchodkového veku. Ten je v jednotlivých krajinách EÚ rôzny.

Dôchodkové odvody sa platia v takej výške a štruktúre, ako vyžadujú zákony krajiny, v ktorej sa človek zamestná. Zaplatené odvody sa pritom nepresúvajú do krajiny, odkiaľ pracujúci cudzinec pochádza, ale zostávajú v dôchodkovom systéme krajiny, kde pracuje.

Po dovŕšení dôchodkového veku bude občan dostávať dôchodok z každej členskej krajiny, kde pracoval a odvádzal dôchodkové odvody. Do sociálneho systému príslušnej krajiny ich však musí odvádzať minimálne jeden rok.

Občan pracujúci počas života vo viacerých členských štátoch bude dostávať taký počet starobných dôchodkov, aký bol počet krajín, v ktorých počas života pracoval.
Dôchodok z každej členskej krajiny sa vypočíta podľa jej zákonov a pri jeho vyratúvaní sa bude brať do úvahy, ako dlho občan v príslušnej krajine pracoval a ako dlho tam odvádzal odvody do dôchodkového poistného systému.

Ak v členskej krajine pracoval krátko, bude dôchodok, ktorý bude odtiaľ dostávať, relatívne nízky, a naopak.

PRIKLAD VYPOCTU DOCHODKU

Ak občan platil odvody na dôchodok 40 rokov, a z toho v krajine A napríklad 15 rokov, v krajine B 20 rokov a v krajine C 5 rokov, príslušná inštitúcia v každej krajine mu najprv vypočíta, na aký dôchodok by mal nárok, keby tam odpracoval 40 rokov.

Dôchodok, ktorý bude dostávať z každej krajiny, sa potom bude odvíjať od toho, koľko z tých štyridsiatich rokov prispieval v konkrétnej krajine do jej dôchodkového systému.
V našom príklade by teda z členskej krajiny A dostával 15/40 = 3/8 dôchodku, na ktorý by mal nárok, keby v nej pracoval 40 rokov, z krajiny B by dostával 20/40 = 1/2 dôchodku, na ktorý by mal nárok, keby v krajine B pracoval 40 rokov, a z krajiny C 5/40 = 1/8 dôchodku, na ktorý by mal nárok, keby v krajine C pracoval 40 rokov.

DOCHODOK ZA PRACU KRATSIU AKO 1 ROK

Ak občan v niektorej krajine pracoval menej ako jeden rok, dôchodok z tejto krajiny dostávať nebude. Odpracované obdobie sa mu však zaráta, ako by ho odpracoval tam, kde bol zamestnaný dlhšie ako jeden rok. Ak občan pracoval kratšie ako jeden rok vo viacerých krajinách, odpracované obdobie sa pri výpočte dôchodku vezme do úvahy tam, kde bol zamestnaný pred odchodom do dôchodku naposledy.

Ak napríklad pracoval a platil dôchodkové odvody päť rokov v Nemecku, päť mesiacov v Británii a 39 rokov na Slovensku, bude dostávať dôchodok z nemeckého dôchodkového systému prislúchajúci odpracovaným piatim rokom a zo slovenského dôchodkového systému ako by na Slovensku pracoval 39 rokov a päť mesiacov, teda tých päť mesiacov, ktoré odpracoval v Británii.

ROZNY DOCHODKOVY VEK

Starobný dôchodok z jednotlivých členských krajín EÚ sa občanovi bude vyplácať po dovŕšení dôchodkového veku, ktorý stanovujú zákony príslušnej krajiny.
Ak napríklad v krajine A, kde je vek na odchod do dôchodku 65 rokov, pracoval 30 rokov, v krajine B, kde je vek na odchod do dôchodku 62 rokov, pracoval 10 rokov a ako 62-ročný prestane pracovať v krajine B, bude poberať dôchodok z dôchodkového systému tejto krajiny podľa toho, ako dlho platil odvody, teda 10/40. Keď dosiahne 65 rokov, začne potom dostávať aj dôchodok z krajiny A 30/40.

Starobný dôchodok (alebo dôchodky) sa budú občanovi vyplácať do krajiny, v ktorej bude bývať, bez ohľadu na to, či je to členský štát EÚ alebo nie a prepočíta sa na menu krajiny pobytu. Vyplácať sa bude bankovým prevodom alebo poštou, takže môže byť znížený o rôzne bankové a poštové poplatky.

Dobrovoľné odvody

Ak občan nepracuje mimo územia Slovenska dlho a vie, že po čase sa sem chce znova vrátiť a zamestnať, môže platiť odvody v SR dobrovoľne. Obdobie takto platených odvodov sa mu bude započítavať do obdobia poistenia a pozitívne sa to odrazí na výške jeho budúceho starobného dôchodku.

Starobné dôchodky v krajinách mimo EÚ

O tom, na aký dôchodok bude mať občan SR nárok, ak pracoval a platil odvody v inej krajine ako je členská krajina EÚ, rozhoduje to, akú zmluvu v oblasti sociálneho zabezpečenia s ňou náš štát uzavrel.

Dávky v starobe

Dávkami v starobe sú podľa právnych predpisov SR starobný dôchodok a predčasný starobný dôchodok.

Nárok na starobný dôchodok podľa slovenských právnych predpisov vzniká dovŕšením dôchodkového veku a potrebným počtom rokov dôchodkového poistenia.
Nárok na predčasný starobný dôchodok podľa právnych predpisov Slovenskej republiky vznikne, ak je žiadateľ dôchodkovo poistený najmenej rok a predčasný starobný dôchodok by bol k dňu, od ktorého žiada o jeho priznanie, vyšší ako 1,2- násobok životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu.

INVALIDNY DOCHODOK V EU

Nárok na invalidný dôchodok podľa právnych predpisov SR vznikne, ak bol občan potrebný počet rokov dôchodkovo poistený a k dňu vzniku invalidity nesplnil podmienky nároku na starobný dôchodok ani mu nebol priznaný predčasný starobný dôchodok.
Ak nezískal potrebný počet rokov dôchodkového poistenia v SR, zohľadní sa mu aj obdobie poistenia v niektorom z členských štátov EÚ.

Žiadosť o invalidný dôchodok podáva občan uplatňujúci nárok na invalidný dôchodok s trvalým pobytom na území SR v pobočke Sociálnej poisťovne podľa miesta trvalého pobytu. Ak nemá trvalý pobyt v SR, podáva žiadosť o invalidný dôchodok v ústredí Sociálnej poisťovne.

Ak sa občan zdržiava prechodne mimo miesta trvalého pobytu a zo zdravotných dôvodov nie je schopný podať žiadosť v pobočke podľa miesta trvalého pobytu, podá ju v mieste prechodného pobytu.

Ak má občan, ktorému bol priznaný invalidný dôchodok podľa slovenských právnych predpisov trvalý alebo prechodný pobyt v niektorom zo štátov EÚ, absolvuje zvyčajne potrebné administratívne kontroly a lekárske prehliadky tam. Sociálna poisťovňa v SR však môže požadovať, aby príslušnú lekársku prehliadku urobil jej posudkový lekár.

Pozostalostné dôchodky v EÚ

Nárok na vdovský, vdovecký alebo sirotský dôchodok vzniká pozostalému manželovi alebo sirote po osobe, ktorá bola poistená podľa právnych predpisov SR. Všeobecne platia pre postup pri uplatnení nároku na pozostalostné dávky rovnaké pravidlá ako pri invalidných a starobných dôchodkoch.

Ak bol zomretý občan poistený aj podľa právnych predpisov niektorého z členských štátov EÚ, Sociálna poisťovňa vyplní formulár E 203 a zašle ho každej inštitúcii, v ktorej bola zomretá osoba poistená alebo styčnému orgánu. Ak je možné rozhodnúť o nároku na pozostalostný dôchodok len podľa právnych predpisov SR, o nároku na pozostalostný dôchodok rozhodne Sociálna poisťovňa.

(Zdroj: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR)


Dátum poslednej úpravy 01.06.2009
viac ako pred rokom · Nahlásiť

 • AKY JE DOCHODKOVY VEK V UK? 06.04.2010

  Narok na dochodok maju muzi vo veku 65 rokov narodeni pred 06.04.1959.
  Narok na dochodok maju zeny vo veku 60 rokov narodene v alebo pred 05.04.1950.

  Od 06.04.2020 BUDE DOCHODKOVY VEK ROVNAKY PRE MUZOV AJ ZENY - 65 ROKOV.

  Dochodkovy vek premuzov aj zany sa zvysi z 65 na 66 medzi Aprilom 2024 and Aprilom 2026
  Dochodkovy vek premuzov aj zany sa zvysi z 66 na 67 medzi Aprilom 2034 and Aprilom 2036
  Dochodkovy vek premuzov aj zany sa zvysi z 67 na 68 medzi Aprilom 2044 and Aprilom 2046

  KOLKO ROKOV MUSIM ODPRACOVAT V UK ABY SOM POBERAL DOCHODOK? AKY JE BRISTKY PENZIJNY SYSTEM?

  Britský penzijný systém je dostatočne komplikovaný a aj preto sa pravidlá ako funguje pravidelne menia.

  Vo Veľkej Británii existujú tri základné spôsoby investície do dôchodku:

  A
  Prvým z týchto spôsobov je práve platenie odvodov na National Insurance. S týmto v podstate nemáte veľmi na výber, keďže každý zamestnaný má odvody automaticky sťahované mesačne a nie je možnosť vyhnúť sa tomu. Platba NI ako taká sa vzťahuje k dvom druhom možnej penzie: Basic State Pension a Additional State Pension.

  Basic State Pension je základný starobný dôchodok na ktorý má právo každý, kto ( platné od 6 apríla 2010) dovŕšil 65 rokov (vynimky su uvedene vyssie, v odstavci o dochodkovom veku v UK) a má odpracovaných aspoň 30 rokov, počas ktorých bolo na jeho NI účet odvedené dostatočné množstvo príspevkov. Tí, ktorí neodviedli dostatok NI odvodov, ale predsa do systému počas svojho produktívneho života prispeli ( platili National Insurance minimal 1 rok) majú nárok na Basis State Pension.

  Additional State Pension je fond, do ktorého sa môžete rozhodnúť prispievať sami, a to tak, že sa rozhodnete odvádzať vyššie percento do NI. Nie každý môže do tohto fondu prispievať, podmienky nájdete na stránkach britského Ministerstva pre Prácu a Penzie.

  B
  Ďalšou možnosťou investície do penzie je práve Occupational Pension Scheme. Mnohí zamestnávatelia poskytujú takého schémy ako zamestnanecký benefit pre svojich pracovníkov. V praxi to vyzerá tak, že zamestnávateľ vytvorí či vyberie investičný fond do ktorého prispieva istým percentom. Vo väčšine prípadoch je zamestnanec tiež viazaný odvodom istého percenta, aj keď existujú schémy, kde zamestnanec odvádza iba ak si to praje sám.
  Occupational Pension Scheme fungujú buď vo formách Salary Related Pension či Final Salary Pension (v podstate schéma, kedy máte garantovanú ročnú výšku penzie, ak splníte podmienky o dĺžke zamestnania; tieto schémy, výhodné pre zamestnancov, však už žiaľ nie sú až tak bežné) alebo ako Money Purchase Scheme (v podstate príspevkami staviate fond, ktorého výška nie je istá, a až v dobe kedy do penzie pôjdete vám tento fond zakúpi Annuity, teda doživotný príjem v určitej výške, ktorá záleží hlavne od toho koľko peňazí ste stihli počas pracovného života „nazberať“).

  C
  Nakoniec je tu Stakeholder Pension, teda osobný alebo súkromný penzijný fond, do ktorého sa môže rozhodnúť investovať každý kto chce. Tento druh investície sa podoba Money Purchase Scheme, s tým rozdielom, že súkromná osoba investuje sama, bez pomoci zamestnávateľa a takto má aj možnosť vybrať si z fondov, ktoré sú na trhu.

  Každá z uvedených možnosti (či ne-možnosti, v prípade State Pension) má svoje podmienky či pravidlá. Predtým ako sa rozhodnete k akejkoľvek investícií je dôležité, aby ste si všetko dôkladné preštudovali, prípadne si pohovorili s nezávislým finančným poradcom.

  Viac informácii o dôchodkovom systéme vo Veľkej Británii nájdete na nasledujúcej webovej stránke FSA:
  http://www.fsa.gov.uk/consumer/pensions/ ,
  a tiež na webovej stránke Ministerstva pre Pracú a Penzie:
  http://www.thepensionservice.gov.uk/

 • Späť

  Vyhľadávanie

  Fotografia použitá podľa Creative Commons Flikkesteph  © 2009 Všetky práva vyhradené.

  Web zadarmo Webnode